#7.1  Don’t Cry, Organise – De kunst van het erkennen – door Simcha de Haan

Het ziet ernaar uit dat het HVV-bestuur en HVV-leden in conflict half november om de tafel gaan met Mordechai, die de handschoen heeft opgepakt om een bemiddelende rol op zich te nemen. Hij schreef een rake mail (lees ‘m hier) die mij ontroerde en hoop gaf. Zal het weer gaan stromen? [LEES VERDER]

#7.2  Hart voor Vrijheid ‘gaat nat’ – door Michiel Koperdraat

De oorspronkelijk uit het klaverjassen komende uitdrukking ‘nat gaan’ betekent dat men verliest. Ik heb nog een andere uitleg voor ‘nat gaan’: jezélf verliezen als er tegengas wordt gegeven op overtuigingen, ideeën of gevoelens, dus op jouw perceptie van de wereld. [LEES VERDER]

#7.3  Zondag 6 november – Koffiedrinken op de Dam

#7.4  In antwoord op de vraag van het HVV bestuur aan de afdeling Amsterdam (HVVA) – zie editie 6

HVVA heeft genoeg ideeën over de aanpak van de woonproblematiek. Hier aan het woord het  Amsterdamse lid Abraham Vega.

#7.5  Zo boven, zo beneden – door Reinout Koperdraat

De korte en schaamtevolle geschiedenis van interne Hoeksche en Kabeljauwse Twisten in VSN/Lijst 30/Hart voor Vrijheid toont aan dat strijdbare “wappies” vanuit de corona-protestbeweging tot nu toe niet in staat zijn om de politiek in te gaan langs parlementaire wegen. Wél in Kerkrade en Amersfoort! (Eerlijk is eerlijk.)  [LEES MEER]

#7.6  Over een vereniging en een vredesdemonstratie – door Serge Lutgens

Ik zat te denken waarover ik het deze week eens zou hebben. Zal ik een artikel schrijven over liegen, zal ik het hebben over dat het niet klopt dat wij nooit zouden hebben willen praten, zoals het bestuur beweert? Zal ik het hebben over mijn mening dat ik denk dat praten in dit stadium geen zin heeft? [LEES VERDER]

#7.7  De Juiste Strategie? – door Robbert Sedee

Als een van de HVV-Feitenrelaas-ondertekenaars zoek ik ook naar mogelijke verbeter-manieren om aan transitie en transformatie van politiek, moraal en samenlevingsbesef bij te dragen. Persoonlijk en door het geruime tijd doen van (zelf)onderzoek naar mijn onderliggende motivaties kwam ik tot vele inzichten. [LEES VERDER]

Eén van de vorige edities gemist?  VIND ZE HIER

DAN verschijnt 1x per week sinds 25 september 2022

Disclaimer – Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.


© Hart voor vrijheid Amsterdam.