Vragen aan ‘geschorste leden’ door ‘de onderzoekscommissie van HVV’. Hebben we nu onze eigen ‘commissie Remkes’?

Intro – door Simcha de Haan

Ter info. Het bestuur heeft een onderzoekscommissie ingesteld. Volgens het bericht van 1 oktober dat naar alle leden is gegaan, dient de onderzoekscommissie te onderzoeken waar de schoen wringt tussen de zogenaamde ‘geschorste en geroyeerde leden’ en het bestuur om daarna advies te geven over de vervolgstappen. Deels in opdracht van het bestuur – de slager die z’n eigen vlees keurt? De commissie bestaat uit Stephan Vollenberg, Tine Verhagen (de moeder van bestuurslid secretaris Pasqual Verhagen (ooit van belangenverstrengeling gehoord?)) en Cobie Beudeker. Commissielid Ferenc Honkoop heeft zich inmiddels teruggetrokken. De ‘geschorsten’ hebben deze week allen een vragenlijst van deze commissie gekregen. De ‘geroyeerden’ uiteraard niet, want die zijn volgens goed gebruik volledig gecanceld en de mond gesnoerd.

Simcha: deze vragenlijst bevreemdt mij, doet me stalinistisch aan. Komt er ook zo’n showproces? We vragen ons af hoe paranoïde jullie onderzoekscommissie met zijn 3-en zijn geworden sinds Ferenc afhaakte, (ik ken jullie niet). En in welke mate paranoia ons driekoppig bestuur parten speelt. Ik ben niet voornemend mij in deze state of mind  te verenigen met jullie of met het bestuur. Daar ben ik te onbevangen, te vrolijk, te gelukkig, te gezond en te ambitieus voor.

Het is duidelijk de bedoeling dat ‘wij geschorsten’ schuld bekennen en eindelijk toegeven de macht te willen overnemen. Het bestuur ziet het blijkbaar als haar taak te beslissen of zij ons in het belang van de partij tijdelijk of permanent naar de goelag zullen verbannen alwaar wij (stil, getemd en/of gevangen) een bijdrage aan de toekomst van onze grootse partij kunnen leveren. Aardig is dat zij ons middels de vragen 17, 18 en 19 om advies vragen. Heel eervol. Het is ze ook gelukt jullie – de onderzoekscommissie – voor het karretje te spannen.

Alle kans op communicatie met leden en het bestuur pak ik op, dus na deze opmerking vooraf krijgen jullie antwoord op de eenzijdig opgestelde waslijst aan vragen, die we ook met de leden delen in deze en volgende nummers van De Andere Nieuwsbrief.

Hieronder de eerste ingevulde vragenlijst met antwoorden van Serge Lutgens.

Vragen aan de geschorste leden – antwoorden door Serge Lutgens

Maandag, 17 oktober 2022

1. Hoe kan het dat er ineens zo veel belangstelling is voor bestuursfuncties en hoe kan het dat kandidaten zich daarvoor niet eerst bij het zittende bestuur melden?

 • Dat moet je aan die kandidaten vragen. Ik kan niet speculeren over waarom mensen gemotiveerd zijn een bestuursfunctie te vervullen.

2. Wat is de achtergrond van de bezwaarschriften met alleen een juridische en dus geen inhoudelijke motivering?

 • Definieer een inhoudelijke motivering? Als jullie vinden dat mijn 31 pagina tellende bezwaarschrift alleen juridisch is, dan heb je het niet goed gelezen. Het is deels juridisch, deels vanuit een integriteitsperspectief geschreven en deels psychologisch. De schorsingsmotivatie van het bestuur is ook alleen juridisch en vanuit een integriteitsperspectief. Ik denk dat ik succesvol heb aangetoond dat het bestuur projecteert en dat hun schorsingsmotivatie eigenlijk aan henzelf gericht zou moeten zijn. Op zichzelf is dat genoeg inhoudelijke motivatie om aan te tonen dat de kritiek die wij geuit hebben nooit een schending van de statuten of een onredelijke benadeling ten aanzien van de Vereniging kan zijn.

3. Hoe kan het, dat de afdeling Amsterdam in een speciaal door de vereniging gefinancierde ledenwerfbijeenkomst op 5 mei geen enkel nieuw lid weet te werven en een week voor 27 augustus ineens een achttal nieuwe leden, waaronder personen die principieel géén lid van een (politieke) vereniging willen zijn, uit Amsterdam op de stoep staan? 

 • Geen idee, moet je aan die leden vragen. De 5 mei bijeenkomst was overigens niet alleen voor ledenwerving, maar als terugblik op de gemeenteraadsverkiezingen en een vooruitblik op de Amsterdamse afdeling. Het zou mooi zijn als mensen lid zouden zijn geworden, maar ik kan hen niet dwingen. Aangezien ik geen toegang heb tot de ledenadministratie kan ik ook niet weten dat er acht leden uit Amsterdam lid zijn geworden. Het is dus een volstrekt irrelevante vraag.

4. Wat is er gebeurd tussen 11 juni, toen niemand een motie van wantrouwen wilde indienen, en 21 juni, toen er een oproep werd gedaan tot “een interne campagne die tot doel heeft het doen oprotten van de huidige landelijk HVV-voorzitter op korte termijn”?

 • Dat staat in het feitenrelaas en mijn bezwaarschrift. Hint: punt 4: Op de ALV van 11 juni zijn twee kandidaten voor de Commissie Integriteit door de voorzitter zwart gemaakt door het (uit context) voorlezen van mailwisselingen, met als doel het verhinderen van de verkiezing van deze twee kandidaten. De voorzitter gaf aan op persoonlijke titel te spreken, maar bij navraag heeft de secretaris toegegeven dat het hier om een bestuursbesluit ging. Uiteindelijk werd deze verkiezing opgeschort vanuit de ALV.

5. Hoe zou je de kwestie zelf formuleren? Wat zie je als de oorzaak? Wat zie je eventueel als oplossing?

 • Zie bezwaarschrift en feitenrelaas. De oorzaak is het schenden van artikel 1, 3, 6 en 7 van de erecode door het bestuur bij diverse situaties, waardoor een vertrouwensbreuk is ontstaan tussen het bestuur en een aantal alerte leden. De oplossing is dat dit bestuur zo snel mogelijk aftreedt en nieuwe bestuursverkiezingen uitschrijft. Anders, om de woorden van Jeroen Pols te quoten: “Opdoeken die tent”. De vereniging is dood en niet levensvatbaar onder dit bestuur, dat was het al voordat dit conflict echt naar buiten kwam.

6. Willen jullie dat de partij verder wordt ontwikkeld vanuit de huidige koers en bestuur, immers er zijn zaken vastgesteld door alle leden?

 • Nee, maar dat staat ook allemaal in het feitenrelaas en bezwaarschrift. Een bestuur dat tegen de kernwaarden handelt moet aftreden, anders heeft deze partij geen bestaansrecht omdat het qua integriteit dan een vergelijkbare status krijgt als de zittende partijen. Het enige wat onder dit bestuur is vastgelegd zijn de statuten en dat zal wat mij betreft op de schop moeten. Naarmate ik de statuten steeds meer bestudeer zie ik allerlei tegenstrijdigheden en te veel macht voor het bestuur. Een voorbeeld waar ik laatst achter kwam. Het is niet mogelijk om een bestuurder door het bestuur als bestuurslid te schorsen (dat dient voor te komen bij de ALV), maar het is wel mogelijk om door het bestuur een bestuurder als lid te schorsen, wat effectief op hetzelfde neerkomt. Dat is een strijdigheid binnen de statuten. We zijn met z’n allen niet kritisch genoeg geweest.

  Daarnaast dient het politieke programma eens stevig neergezet te worden. Ik weet dat de politieke groep hier mee bezig is, maar dat gaat veel te langzaam en dat komt omdat de vereniging nauwelijks meer uit actieve vrijwilligers bestaat. Als wij niets doen, dan is de vereniging volgend jaar bij de volgende betaalronde echt dood.

7. Welke taak zie jij naast de al bestaande taken weggelegd voor deze vereniging?

 • De vereniging dient een echte actievereniging te worden. We dienen veel zichtbaarder te zijn binnen de demonstraties. Daarnaast zullen we veel meer moeten praten met de bevolking. In Amsterdam doen we dat al veel meer.

8. Hoe kijk jij zelf aan tegen het feit dat je geschorst bent? Wat zou je anders willen zien en welke rol zie je daarin voor jezelf weggelegd? M.a.w vanuit zelfreflectie wat kun en wil jij anders doen?

 • Zie het feitenrelaas en mijn bezwaarschrift. Ik wil helemaal niets anders doen. Ik blijf (indien nodig) mijn kritiek verkondigen, als dat niet mogelijk is binnen deze partij, omdat leden of bestuursleden niet naar zichzelf willen kijken, dan dient de partij zichzelf onmiddellijk op te doeken. Vroeg of laat zou het toch zijn geëscaleerd, of wij het nu heel voorzichtig en geweldloos zouden hebben opgeschreven of niet. Als er onrecht in de vereniging plaatsvindt, zoals het bewust onreglementair uitschrijven van iemand, of schorsen van bestuursleden onder valse voorwendselen, dan moet dat transparant in het licht gezet worden. Dat heb ik met een aantal andere leden gedaan. Ik heb daarin in mijn optiek niet het onbetamelijke overschreden en iedereen die de feiten wil accepteren, zou tot die conclusie moeten komen. Als mensen vinden dat ik het onbetamelijke heb overschreden, omdat ik (met anderen) een feitenrelaas heb opgetekend, dan komt dat omdat deze mensen niet (willen) zien hoe het bestuur de boel aan het voorliegen en gaslighten is, met waarschijnlijk als enige reden om hun positie te handhaven.

9. Respecteer jij het door de ALV gekozen bestuur? Vind je dat ze op moeten stappen en zo ja, waarom? Zie jij nog mogelijkheden om tot verzoening te komen? 

 • Staat ook allemaal in het feitenrelaas en bezwaarschrift. Ik respecteer de ALV (in tegenstelling tot het bestuur) en ten tijde van de verkiezing heb ik zelf op dit bestuur gestemd, omdat er toen geen indicaties waren dat dit bestuur zo toxisch zou handelen. Nu hebben ze in diverse situaties artikel 1, 3, 6 en 7 van de erecode en de kernwaarden Liefde, Verbondenheid, Vertrouwen en Integriteit geschonden en daarmee artikel 3, lid 8, sub 1a en c van de statuten geschonden. Dit is ruimschoots reden waarom dit bestuur dient af te treden. Verzoening is irrelevant. Ik kan nadat ze zijn afgetreden nog best met ze samenwerken, maar ze dienen niet meer in een verantwoordelijke positie te komen, omdat ze dit qua integriteit niet hebben aangekund.

10. Zijn de specifieke vacatures voor het bestuur bij jou bekend, namelijk marketing specialist en ICT specialist? Ben je van mening dat dit ook van belang is, en dat daar gericht op wordt gereageerd?

 • Ja, deze specifieke vacatures zijn bekend, maar dan moet je dat wel hebben binnen de vereniging. Als die expertise er is, zou dat niet slecht zijn. Waar ik me veel meer zorgen om maak, is of een bestuurs-kandidaat psychisch/mentaal geschikt is om een Vereniging met deze kernwaarden op koers te houden. Ik had een idee om mensen te screenen met psychologische vragenlijsten, om bepaalde psychische aandoeningen die binnen de Vereniging heel veel conflict veroorzaken aan het licht te brengen. Maar ik denk dat dit praktisch op veel weerstand stuit en ook niet echt bij de kernwaarde vertrouwen past. Een alternatief is dan een heel breed bestuur van minimaal 7 bestuurders. Op die manier kan je de taken goed verdelen en zullen toxische elementen niet hun volledige macht kunnen uitoefenen.

11. Waarom denk jij dat er mensen uit de werkgroep integriteit zijn gestapt?

 • Dat moet je aan hen vragen. Waarschijnlijk zullen een aantal ex werkgroep leden Michiel Koperdraat als oorzaak aanwijzen, maar ik denk dat dit niet terecht is. Michiel heeft een vrij directe manier van communiceren, kan dominant overkomen en heeft een strikte visie over hoe de werkgroep moet functioneren, maar dat is in het belang van het bewustzijnsonderzoek dat nodig is om een goede commissie op te zetten. Mensen zullen ook afgehaakt zijn, omdat ze binnen dat onderzoek onvoldoende naar zichzelf hebben kunnen kijken. Ik kan dat uit ervaring zeggen. In het begin was ik sceptisch naar de benadering van Michiel, maar op een gegeven moment kwam ik erachter dat het vooral mijn eigen identificaties waren die deze scepsis voedde. Het niet vastgrijpen van die scepsis en gewoon kijken wat er gebeurt heeft ertoe geleid dat ik nu echt de meerwaarde inzie van de werkwijze van Michiel.

12. Kun je je voorstellen dat er mensen zijn, die geschikt zouden zijn voor bijvoorbeeld een Integriteitscommissie, maar niets zien in Michiels benadering, en zelfs niets zien in innerlijke scholingswegen in het algemeen?

 • Ja en nee. Er zijn meerdere spirituele benaderingen. Michiel komt van de Oespenski en Gurdjieff leerlijn. Een prima methode om mensen meer bewust te maken. Ik kom meer vanuit het Tibetaans Boeddhisme (Dzokchen-traditie). Beiden komen in essentie op hetzelfde neer. Zo zijn er meerdere wegen om hetzelfde te bereiken, maar je zal ergens een keuze moeten maken binnen een groep en een gemeenschappelijke taal moeten ontwikkelen. Een zekere mate van spiritueel bewustzijn is nodig om integriteitskwesties te kunnen behandelen, zonder er direct bij betrokken te raken. Je hebt een grote mate van logisch redeneren nodig en een bepaalde vorm van hoog gevoeligheid. Hart en hoofd en eigenlijk ook lichaam, zullen heel goed met elkaar moeten samenwerken. Iemand die nooit een innerlijke scholingsweg heeft gevolgd, zal hier niet geschikt voor zijn. Voor een commissie integriteit is het ook niet nodig om helemaal de diepte in te gaan, maar een zekere mate van scholing is wel belangrijk. Iemand met een dergelijke scholing herkent bij het bestuur meteen dat hun handelen niet in overeenstemming is met hun spreken. Als bestuurders praten over liefde, verbondenheid, vertrouwen en integriteit en vervolgens allerlei leden schorsen omdat deze leden wat kritisch zijn, mensen onreglementair uitschrijven en een medebestuurder onreglementair ontslaan en dat vervolgens onder het tapijt willen vegen, dan zou je moeten zien dat dit volledig in discrepantie is.

13. Wat vind je van het oorspronkelijke idee de IC in de Integriteitswerkgroep op te nemen? En dat daarmee kandidaten voor de IC door een scholingsweg of ontwikkelingsweg heen moesten in de IW? Zou een op zichzelf staande IC niet beter zijn, inclusief een diversiteit aan aanvliegroutes en werkwijzes? Of klopt er iets niet aan deze vraagstelling?

 • Helemaal in het begin had ik mijn twijfels, maar uiteindelijk stond ik achter het oorspronkelijke idee, zie vorige vraag voor uitleg. Ik had ook geaccepteerd wanneer de ALV dit op zuivere wijze zou hebben weggestemd. Iedereen kan in de commissie komen door gewoon mee te doen met de werkgroep en het blijft democratisch doordat de ALV nog steeds de commissieleden kiest. Alleen maak je een voorwaarde, wat meer dan normaal is. Je wil ook geen putjesschepper in de kascommissie, tenzij die putjesschepper een spoedcursus financiën volgt. Wat dat betreft moeten we maar eens af van het idee dat iedereen gelijk is. Iedereen is wel gelijkwaardig. Ik respecteer een putjesschepper evenveel als een filosoof. Het probleem was dat tijdens de eerste ALV het bestuur plotseling allerlei misinformatie liep te verkondigen, waardoor de stemming op de ALV werd beïnvloed. De commissie kan niet een soort “schaduwbestuur” worden, of “communistisch”. Volstrekte kletskoek natuurlijk, alleen al omdat de commissie geen beslissingsbevoegdheid heeft.

14. Wat vindt jij ervan dat Monica van Koppenhagen enkele dagen voor haar verkiezing beroep heeft aangetekend tegen het bestuur, waar zij zelf in gekozen wilde worden, zonder dat zij dit gemeld heeft voor zij gekozen werd?

 • Dat is een verkeerde vraag, bovendien staat dit allemaal in het feitenrelaas en mijn bezwaarschrift. Daarnaast was het niet voor haar verkiezing maar toen ze al drie weken bestuurslid was. Ze heeft de kwestie waarom ze beroep heeft ingediend, uitvoerig tijdens de bestuursvergaderingen besproken, maar blijkbaar had de rest van het bestuur daar geen actieve herinnering aan. Bovendien bleef het bestuur halsstarrig de eigen aannames itereren. Ze heeft zelfs gemeld dat ze de beroepscommissie om advies ging vragen. Ze heeft daarbij Jeroen Pols gebeld, waarbij Jeroen Pols gevraagd heeft om het op mail te zetten en dit is als officieel beroep behandeld. Ik was iets later met het indienen van hetzelfde beroep. Ik wil hierbij heel duidelijk zeggen dat het om een zeer ernstige integriteitsschending ging, namelijk het zonder pardon uitschrijven van Michiel Koperdraat, waarbij het doel duidelijk was om hem monddood te maken, anders hadden ze hem gewoon weer ingeschreven op het moment dat Michiel protesteerde. Monica heeft als bestuurder als enige volgens de kernwaarde in deze kwestie gehandeld.

15. Wat denk je dat het meningsverschil tussen de ‘Amsterdamse groep’ en het bestuur voor de overige leden van Hart voor Vrijheid betekent?

 • Welke overige leden? Het is ook een hele subjectieve vraag die je aan die overige leden moet vragen. Daarnaast was het geen meningsverschil tussen de Amsterdamse groep en het bestuur alleen. Michiel woont in Tynaarlo, Robbert in Rotterdam en zo zijn er nog meer. Als deze partij werkelijk uit wakkere leden zou bestaan, dan zou met de opgetekende feiten uit het feitenrelaas de hele partij in opstand moeten hebben gekomen. In principe waren er tijdens de afgeblazen ALV waarschijnlijk genoeg leden en volmachten om het bestuur weg te stemmen. Maar er is te weinig animo binnen de Vereniging om dit werkelijk door te zetten. Misschien dat dit bij de volgende ALV nog komt. Wij zullen de druk erop gaan zetten, om de Vereniging te redden.

16. Vindt jij het belangrijk dat de HvV een spirituele basis krijgt? Zo ja, kun jij dat onderbouwen? En zo ja, welke spirituele basis? Is die gegrond op een bepaalde leer, gedachte? En zo ja, welke? En zo ja, wat gebeurt er als mensen wel lid van HvV willen zijn, of worden, maar die spirituele basis afwijzen?

 • Ja voor mij is een spirituele basis belangrijk. Maar geen religieuze basis. Spiritueel betekent dat je op enige wijze aan zelfonderzoek hebt gedaan. Misschien moeten we dat ook niet spiritueel noemen, maar een bewuste basis. Daar hoort ook bij dat we niemand uitsluiten. We trekken wat dat betreft ook mensen aan die hier bij willen horen.

17. Hoe ziet de vereniging HvV eruit nadat het bestuur besluit alle geschorsten weer in liefde te ‘ontschorsen’ zonder dat Michiel Koperdraat en Vincent Adolfse worden ‘ont-royeerd’? Wat wordt er dan geschreven? Hoe ziet de vereniging er dan uit?

 • Hetzelfde, de Vereniging zal verder doodbloeden. Zolang het bestuur blijft zitten, zal ik geen actief lid meer zijn. Ik zal dan mijn lidmaatschap opzeggen aan het eind van dit jaar (NB: Niet nu al, want ik wacht de komende ALV af. Dit is dus geen uitschrijving!!!!).

18. Hoe ziet de vereniging eruit, wat zegt zij, wat doet zij, als MK en VA worden ‘ont-royeerd’?

 • Hetzelfde, de Vereniging zal verder doodbloeden. Zolang het bestuur blijft zitten, zal ik geen actief lid meer zijn. Ik zal dan mijn lidmaatschap opzeggen aan het eind van dit jaar (NB: Niet nu al, want ik wacht de komende ALV af. Dit is dus geen uitschrijving!!!!).

19. Wat gebeurt er met de vereniging HvV als alle schorsingen worden omgezet in een royement?

 • Hetzelfde, de Vereniging zal verder doodbloeden.

20. Ben je bereid tot een gesprek met het bestuur om de kwestie op te lossen?

 • Ik wil pas praten met het ex-bestuur over de kwestie als ze afgetreden zijn. Praten hebben we genoeg geprobeerd, dat leidt tot niets wanneer de betreffende bestuurders geen zelfinzicht hebben en niet willen toegeven dat ze op alle punten die het feitenrelaas en mijn bezwaarschrift hebben genoemd tegen de kernwaarden gehandeld hebben.

21. Wat gebeurt er met de vereniging HvV als het bestuur bij de volgende ALV naar huis wordt gestuurd (extra zelfgemaakte vraag)?

 • Er zal snel een nieuw bestuur gekozen moeten worden. Ik stel voor om 7 bestuurders te kiezen die orde op zaken moeten stellen. De 7 bestuurders zullen in moeten zetten op zichtbaarheid, integriteit, ledenwerving en er zal een interne organisatiestructuur moeten worden neergezet. De statuten moeten op de schop en er zullen degelijke reglementen moeten worden gemaakt. Het politieke programma moet neergezet worden en de partij moet een actiepartij worden die demonstraties organiseert (minder nationalistisch als Samen voor Nederland) en echt het publieke debat opzoekt, samenwerkt met andere politieke partijen, zoals bijvoorbeeld de Piratenpartij en actief met de burger praat en burgerparticipatie projecten steunt.

terug naar De Andere Nieuwsbrief


© Hart voor vrijheid Amsterdam.