Feitenrelaas over het disfunctioneren van het bestuur van Hart voor Vrijheid 

Ondertekenaars en auteurs:

Serge Lutgens (Secretaris afd. A’dam, lid werkgroep integriteit, politieke groep)
Michiel Koperdraat (Aansturing werkgroep integriteit, lid afd. Tynaarlo)
Reinout Koperdraat (lid afdeling Amsterdam)
Robbert Sedee (lid werkgroep integriteit)
Simcha de Haan (lid werkgroep integriteit, afd. A’dam)
Monica van Koppenhagen (bestuurder HVV, lid afd. A’dam)

Medeondertekenaars:


Andrée-Claire Huijser van Reenen (lid afdeling Amsterdam)
Vincent Adolfse (lid afdeling Amsterdam, website HVV)
Margriet Klomp (lid werkgroep integriteit)
Olga Lutgens (passief lid)
Erna Koperdraat (passief lid)
Nico Kop (passief lid)
Cato Fluitsma (lid afdeling Amsterdam)
Andy Giesen (passief lid)
Leo van Vliet (lid politieke groep)
Mijntje Janssen Steenberg (lid afdeling Amsterdam)
Jacob van der Veer (lid afdeling Amsterdam)*
Hugo Gietelink (lid afdeling Amsterdam, politieke groep)*

*Tekent alleen voor de onderwerpen: onreglementair uitschrijven Michiel Koperdraat en onreglementair schorsen als bestuurslid van Monica van Koppenhagen.

Samenvatting

Na veel overleg willen wij, betrokken leden, de nodige transparantie geven over het disfunctioneren van leden van het bestuur van Hart voor Vrijheid. Het gaat om Peter van den Neste (voorzitter), Pasqual Verhagen (secretaris), Arno Eijgenraam (penningmeester) en Rick Artz (algemeen bestuurslid). Deze samenvatting geeft een opsomming van integriteitsschendingen die rondom de Werkgroep Integriteit en ons nieuwste bestuurslid Monica van Koppenhagen hebben plaatsgevonden. De meest ernstige schendingen gaan over het onreglementair uitschrijven van Michiel Koperdraat (aansturing Werkgroep Integriteit) en de onreglementaire bestuurs-schorsing van Monica van Koppenhagen.

Willen we de kernwaarden liefde, verbondenheid, vertrouwen en integriteit werkelijk (voor-)léven, om zo een alternatief voor het huidige politieke landschap te worden, dan zullen oude vormen van bestuur, waarin top-down regie en controle de norm zijn, moeten plaatsmaken voor een werkelijk liefdevol faciliterende en ondersteunende bottom-up bestuurscultuur.
Een steeds grotere groep actieve leden merkt helaas op dat de hiervoor noodzakelijke kwaliteit van zelfreflectie bij de bestuursleden afwezig lijkt te zijn. De meest recente gebeurtenissen tonen dit aan. Pasqual Verhagen heeft ons hierin volledig verrast, gezien zijn integere indruk tot voor de Algemene ledenvergadering (ALV) van 11 juni. Hieronder de feiten:

 1. Onjuiste informatie bij de eerste ALV: op 9 oktober 2021 werd bij de stemming over de koppeling van de Werkgroep Integriteit (WI) met de nog te kiezen Commissie Integriteit door Arno Eijgenraam onjuiste informatie geponeerd die stemming rondom dit punt heeft beïnvloed. Zo zouden de commissie en de werkgroep ‘een schaduwbestuur, boven alle instanties verheven’ en zelfs ‘communistisch’ worden indien de ALV het voorstel van de WI zou aannemen. Dit is onmogelijk omdat deze commissie als adviesorgaan bedoeld is.
 2. De WI heeft bovenstaand incident in een document opgetekend. Hierover is met het bestuur een gesprek gevoerd, waarin men niet op de inhoud inging, maar waar de WI door Peter van den Neste, Arno Eijgenraam en Rick Artz volledig werd gediskwalificeerd. In dit gesprek toonden deze bestuursleden geen enkel zelfreflectief vermogen.
 3. Geen hybride (online) ALV: anderhalve week voor de ALV van 11 juni bleek de ALV alleen fysiek te zijn, op een nogal decentrale locatie. Aangezien er geen mogelijkheid was de ALV online te volgen, was toegankelijkheid voor leden beperkt. Ook werd de mogelijkheid tot het stemmen per volmacht door het bestuur geblokkeerd. De HVV beroepscommissie heeft inmiddels aangegeven dat op grond van artikel 38, lid 4 en 5 van het Burgerlijk Wetboek (deel2) een volmacht altijd moet worden gehonoreerd, tenzij in de statuten anders vermeld.
 4. Op de ALV van 11 juni zijn twee kandidaten voor de Commissie Integriteit door Peter van den Neste zwart gemaakt door het (uit context) voorlezen van mailwisselingen, met als doel het verhinderen van de verkiezing van deze twee kandidaten. Peter van den Neste gaf aan op persoonlijke titel te spreken, maar bij navraag heeft Pasqual Verhagen toegegeven dat het hier om een bestuursbesluit ging. Uiteindelijk werd deze verkiezing opgeschort.
 5. Tijdens de ALV werd Monica van Koppenhagen (bij de verkiezing als nieuw bestuurslid) door Peter van den Neste beschuldigd van een mailwisseling waarin zij het bestuur zou diskwalificeren. Later bleek dat er binnen deze mailwisseling diskwalificerende woorden zijn gesproken, maar dat Monica niet de afzender was en slechts deze mailwisselingen ter kennisgeving had gekregen.
 6. Pasqual Verhagen en Peter van den Neste, gesteund door Arno Eijgenraam, poogden na de ALV van 11 juni, Michiel Koperdraat (die de Werkgroep Integriteit – nu Werkgroep Bewustzijn aanstuurt) als lid onreglementair uit te schrijven, middels een dictaat aan administratrice Saskia Bosker. Het argument was dat Michiel binnen een (niet aan het bestuur gerichte) mailwisseling had geuit om zijn lidmaatschap op te zeggen. De officiële statutaire procedures schrijven duidelijk voor dat het lid zelf moet opzeggen via een schriftelijk bericht aan de ledenadministratie. Ook is er geen officiële procedure gevolgd voor schorsing. De beroepscommissie heeft deze onreglementaire poging tot uitschrijving ongeldig verklaard.
 7. Censuur van nieuwsbriefcontent. Tot twee keer toe is een stuk van de WI met een uitnodiging voor de laatste landelijke zoom niet geplaatst in de nieuwsbrief. De eerste keer omdat Michiel Koperdraat dit had ingestuurd, die volgens Peter van den Neste en Pasqual Verhagen geen lid meer zou zijn. De tweede keer is hetzelfde stukje door Serge Lutgens ingestuurd en werd dit opnieuw zonder terugkoppeling geweigerd/gecensureerd.
  De aankondiging in de nieuwsbrief dat het landelijke zoom-initiatief van de WI in de zomer zou worden gecontinueerd, werd door Pasqual Verhagen onmogelijk gemaakt omdat hij weigerde deze zoom nog langer te hosten.
 8. Verzoek op te stappen aan het nieuwe bestuurslid Monica van Koppenhagen. Op de bestuursvergadering van woensdag 27 juli werd aan het kersverse democratisch verkozen bestuurslid Monica van Koppenhagen gevraagd zich vrijwillig als bestuurslid terug te trekken. De reden zou zijn dat ze de beroepscommissie zou hebben ingeschakeld, zonder daar transparant over te zijn in het bestuur. Dit zou tot een vertrouwenscrisis hebben geleid.
 9. Onreglementaire bestuurs-schorsing/op non actief zetten van het nieuwste bestuurslid Monica van Koppenhagen. Op 3 augustus 2022 werd Monica van Koppenhagen unaniem door de rest van het bestuur geschorst als bestuurslid. Schorsing is net als ontslag, volgens de statuten artikel 9, lid 14, alleen voorbehouden aan de ALV. Ook het burgerlijk wetboek boek 2, artikel 37, lid 6 geeft dit aan. Dit is nog wel in onderzoek bij de beroepscommissie. Naast de reden genoemd in punt 8, werd Monica per brief ook beschuldigd van het “lekken van informatie” aan Michiel Koperdraat. Dit is pertinent onwaar.

Onze intentie is niet om bestuursleden in eerste instantie via de klassieke weg – via statuten met een motie van wantrouwen – naar huis te sturen. We zien liever dat bestuursleden tot inkeer komen en terugkomen op hun innerlijke houding, verkeerde aanpak en besluiten. We zouden vanaf nu een ‘lerend bestuur’ willen zien. Daar hoort ook bij dat het bestuur de afzettingsprocedure van Monica van Koppenhagen die op de komende ALV gepland staat per direct afblaast en haar functie in ere herstelt.

Is dit niet mogelijk, dan vragen wij aan Peter van den Neste, Pasqual Verhagen, Arno Eijgenraam en Rick Artz, die actief betrokken zijn geweest bij ten minste twee statutaire en/of wettelijke schendingen (onreglementair uitschrijven van Michiel Koperdraat en het weigeren van het gebruik van volmachten op de afgelopen ALV), om zich vrijwillig terug te trekken uit het bestuur en plaats te maken voor andere leden die onze HvV-kernwaarden serieuzer nemen.

Mocht de openbaring van deze feiten op de komende ALV ter plekke leiden tot een gedwongen bestuurs-schorsing en ontslag via een motie van wantrouwen aan het adres van één of meerdere van bovenstaande heren (Peter van den Neste, Pasqual Verhagen, Arno Eijgenraam en Rick Artz), dan hopen we dat de ondertekenaars die niet van plan zijn te komen op deze ALV een volmacht willen afgeven om deze eventuele motie van wantrouwen te ondersteunen. Een precieze procedure volgt binnenkort.

Meer rond deze bovenstaande punten onderstaand. Lees dit goed door, aangezien deze samenvatting geenszins dekkend is.

Geschiedenis van de werkgroep integriteit

Sinds de zomer van 2021 is de werkgroep integriteit onder begeleiding van Michiel Koperdraat gevormd binnen de net nieuw opgerichte vereniging Hart voor Vrijheid op aanmoediging van Pasqual Verhagen. Het doel van de werkgroep was om een basis te vormen voor de oprichting van de Commissie Integriteit, die de volgende doelstelling heeft: De Commissie Integriteit kan gevraagd en ongevraagd het Verenigingsbestuur adviseren over kwesties aangaande het niet ethisch (integer) spreken en/of handelen van leden binnen de Vereniging. Zij beoordeelt gedrag binnen de Vereniging op spiritueel-ethische gronden die inhoud geven aan de kernwaarden, ethische principes, speerpunten en doelen van Hart voor Vrijheid en beoordeelt communicatiekwesties die kunnen optreden met andere partijen zoals bijvoorbeeld de journalistiek, de Tweede Kamer en parallelle samenleving-groeperingen op grond van de kernwaarden van Hart voor Vrijheid zoals vermeld in Artikel 2 van de statuten. De Commissie Integriteit is geen geschillencommissie. Het beoordeelt kwesties, adviseert vervolgens naar vermogen en laat beslissingen hieromtrent over aan het bestuur van de vereniging, aan de ALV of aan de Beroepscommissie. Zo zal de Commissie Integriteit nooit ‘partij’ worden in kwesties of geschillen.

Om deze taken goed te kunnen uitvoeren is het volgens de Werkgroep Integriteit essentieel dat de leden van de commissie een basis krijgen binnen deze Werkgroep Integriteit, waar met hoofd, hart en lichaam wordt gewerkt aan een innerlijke bewustzijnstransitie die nodig is om de maatschappelijke transitie vanuit Hart voor Vrijheid te kunnen bewerkstelligen. Het idee van de werkgroep was altijd dat de leden voor de Commissie Integriteit gekozen zouden worden uit de Werkgroep Integriteit, die voor iedereen toegankelijk is. Het idee was dat je op die manier een sterke commissie krijgt, met leden die niet onmiddellijk worden meegenomen door de eigen individuele opvattingen en identificatiepatronen. En die integer en soms confronterend hun werk kunnen doen en niet onmiddellijk partij worden bij een kwestie of geschil.

Vanaf de eerste ALV in oktober is er een vertrouwensbreuk ontstaan tussen het bestuur en de Werkgroep Integriteit. Deze vertrouwensbreuk is ontstaan uit een eerste integriteitsschending waarbij onjuiste informatie is verstrekt aan de ALV over de intentie van de werkgroep en de positie van de Commissie Integriteit.

1.      Onjuiste informatie bij de eerste ALV

Tijdens de eerste ALV op 9 oktober 2021 is het bovenstaande idee van de Werkgroep Integriteit, waarbij er een koppeling wordt gemaakt tussen de Werkgroep Integriteit en de Commissie Integriteit, voorgelegd aan de ALV, met als doel deze te verankeren in de statuten. Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen we naar Bijlage 1: Bekendmaking-werkgroep-integriteits-commissie.pdf.

Tijdens de stemronde van de ALV werd er door bestuurslid Arno onjuiste informatie geponeerd. Dit heeft de stemming over de werkgroep-voorstellen mogelijk nadelig beïnvloed. Arno Eijgenraam was ten tijde van de ALV tien weken in de werkgroep aanwezig bij het ontwikkelen van een Commissie Integriteit naar hoogst haalbare maatstaven. Hij heeft tijdens de ALV desondanks onwaarheid gesproken over de intenties en doelen van de Werkgroep Integriteit. Pasqual Verhagen, ook tien weken deelnemer van de werkgroep en goed op de hoogte van de intenties en doelen, riep als bestuurslid collega Arno niet tot de orde en haalde de onjuiste informatie niet uit de lucht, ook niet nadat dit door Michiel in de pauze telefonisch aan hem werd verzocht.

Dat hierdoor feitelijk de meerderheid van het interim-bestuur met onwaarheden stelling nam tegen de intenties van de werkgroep is zorgwekkend in een partij met principes en kernwaarden zoals die in het vaandel van Hart voor Vrijheid staan: liefde, verbondenheid, integriteit en vertrouwen, de menselijke maat, vertrouwen in de burger (of leden), bouwen van onderop (directe democratie), respect voor de rechtsstaat en respect voor medemens en natuur. Transparantie is niet expliciet genoemd, maar zou hier aan toegevoegd moeten worden.

Over de onjuiste informatie van het bestuur:
De werkgroep was er in het geheel niet op uit een Commissie Integriteit te realiseren die als een politieagent alles wil gaan ‘controleren’. De Commissie Integriteit gaat de vinger aan de pols houden en alert zijn op afbuigingen van overeengekomen kernwaarden en baseert haar conclusies op onderzoek en zelfreflectie. De Commissie zal in de praktijk voornamelijk reageren op signalen van leden.

Maar vanuit dit idee van ‘controleren’ gebruikte het bestuur woorden als ‘schaduwbestuur’ en ‘boven alle instanties’ en zelfs de populistische term ‘communistisch’. Met dit soort onjuiste aantijgingen heeft het bestuur de ALV verkeerd en ten onrechte beïnvloed bij de stemming.
De werkgroep heeft vooraf (schriftelijk) heel duidelijk aan de ALV laten weten dat de Commissie Integriteit over geen enkele aangelegenheid beslissingen zal nemen. De Commissie onderzoekt, beoordeelt en adviseert, meer niet. Beslissingen liggen te allen tijde bij de ALV.
Maar het interim-bestuur heeft de ALV verkeerd en ten onrechte beïnvloed bij haar stemming door te zeggen dat de Commissie Integriteit beslissingen zou gaan nemen, waardoor de indruk bestaat dat de ALV kan worden overruled in haar beslissingsrecht.

Belangrijk: Bovenstaande schending van integer bestuur staat los van de voorkeuren van het bestuur die niet overeenkomen met de voorkeuren van de meerderheid van de werkgroep!
Het staat dus los van het feit dat het bestuur vindt dat de werkgroep niet in de statuten zou moeten worden opgenomen en het staat los van het feit dat het bestuur afwijst dat de kandidaten voor de Commissie Integriteit voort zouden moeten komen uit de werkgroep.

Voor meer informatie verwijzen we naar Bijlage 2: 20211205-Werkgroep Integriteit Terugblik op de ALV v2.pdf. De Werkgroep Integriteit heeft geprobeerd om de opnames op te vragen bij het bestuur en het ICT-team. Deze opnames zouden nog bij Café Weltschmerz liggen en konden niet worden teruggehaald.

2.      Evaluatie over de eerste ALV tussen de werkgroep integriteit en het bestuur

Op 8 december 2021 was er een zoom met het bestuur en de Werkgroep Integriteit, waarbij Bijlage 2: 20211205-Werkgroep integriteit Terugblik op de ALV v2.pdf als basis diende. Bij de inleiding van Peter van den Neste werd al snel duidelijk dat de kritiek uit het document niet werd opgepakt als een verbeterpunt en als persoonlijke aanval op het bestuur werd gezien. De Werkgroep Integriteit en diens leden werden door Peter van den Neste tijdens die vergadering gediskwalificeerd. Het werkgroep-document zou beneden pijl zijn en de geconstateerde bestuurs-beïnvloeding van de ALV werd niet erkend. De betrokken werkgroep leden ervoeren de sfeer tijdens deze vergadering als zeer negatief en vijandig waardoor een oplossing binnen de gestelde tijd niet kon worden gevonden. Tijdens die vergadering is er door de werkgroep geconstateerd dat het bestuur niet openstond om inhoudelijk in gesprek te gaan en werkelijk in de spiegel te kijken. De werkgroep daarentegen weet dat communicatie van twee kanten komt en dat dit incident ook voor de werkgroep reden voor zelfonderzoek was. De werkgroep heeft daarom wel degelijk zelf in de spiegel gekeken.

Omdat er geen oplossing voorhanden was heeft de werkgroep gevraagd om een schriftelijke reactie, deze is pas op 21 februari binnengekomen (zie Bijlage 3: Startdocument werkgroep commissie Integriteit 0.2.pdf). Dit document maakte duidelijk dat het bestuur van mening is dat de doelstelling van de Werkgroep Integriteit slechts zou moeten bestaan uit het produceren van erecodes en protocollen.

De mening van de werkgroep is dat erecodes en protocollen nooit de basis kunnen vormen voor een integriteitsbeginsel wat zich in essentie op het niveau van het resonerend kennen bevindt, zoals Mattias Desmet dat zo mooi beschrijft. Overheden gebruiken ook een ambtseed, waarbij de ambtenaar zweert integer te handelen. Dit heeft het kabinet niet weerhouden om tijdens de Coronacrisis allerlei straffende en onethische maatregelen op te leggen en daarmee de grondrechten te schenden.

3.      Geen hybride ALV

De ALV van 11 juni bleek uitsluitend een fysieke ALV te zijn. Dit was pas anderhalve week voor de ALV bekend, terwijl de eerste ALV wel hybride was. Een aantal leden van de werkgroep, maar ook van de Amsterdamse afdeling en nog een aantal andere leden vond het bezwaarlijk dat de ALV niet ook online gevolgd kon worden. De voornaamste reden was dat sommige leden fysiek niet in staat zouden zijn om een lange reis te maken en daar drie uur te zitten. De gekozen locatie was niet centraal gelegen en dit gaf ongelijkheid, want er zijn leden die behoorlijk ver van deze locatie wonen. Hierdoor werden leden feitelijk uitgesloten van het democratisch proces (zie Bijlage 4 – Mailwisseling hybride ALV).

De aanvoering van het bestuur was dat een fysieke bijeenkomst meer verbindend werkt, omdat de lichaamstaal beter zichtbaar is en de online ALV-leden in het nadeel zouden zijn. Ook bleek uit de eerste ALV dat een hybride ALV technisch best lastig te realiseren is.

Michiel Koperdraat heeft een week voor de ALV met toestemming van Pasqual nog 12 bedrijven benaderd om alsnog een hybride ALV te realiseren. Hij had een bedrijf gevonden die dit (met betrouwbare stem-tool) voor €600,- (eerste keer) kon realiseren met een abonnement van €150,- per jaar. Hier is het bestuur niet op ingegaan, omdat de aanname werd gedaan dat dit bedrijf bij een eerdere benadering Lijst30 zou hebben geweigerd. Dit bleek bij navraag door het betreffende bedrijf te worden ontkend (Bijlage 5 – Opties hybride ALV). Ook had het bestuur al een maand voor de ALV een besluit genomen en werd het pas na de inspanning van Michiel om die bedrijven te benaderen duidelijk, dat er in het geheel geen intentie was om dit besluit terug te draaien.

De betrokken leden zijn van mening dat binnen een bottum-up vereniging dit soort besluiten door het bestuur, zonder overleg met de leden, niet genomen zou mogen worden. Dit besluit raakt immers het democratisch proces binnen de vereniging, te meer er ook geen mogelijkheid door het bestuur werd gegeven om via een machtiging te stemmen.

De beroepscommissie heeft aangegeven dat er geen mogelijkheid is om het bestuur te dwingen een online ALV naast de fysieke ALV te laten organiseren, aangezien dit niet als eis in de statuten is opgenomen. Wel is het stemmen per volmacht per wet vastgesteld volgens boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 38, lid 4 en 5. In dat laatste is het bestuur dus in het ongelijk gesteld.

4.      Framing van twee kandidaten voor de Commissie Integriteit op de tweede ALV

Naar aanloop van de tweede ALV van 11 juni 2022 is wederom verzocht om de koppeling tussen de werkgroep en de Commissie Integriteit zoals beschreven in bijlage 1 nu via de reglementen op te nemen. Tijdens de afwijzing op de eerste ALV werd de werkgroep namelijk verteld dat dit meer iets zou zijn voor de het huishoudelijk reglement. Bij het indienen bleek dat ook dit bij het bestuur op weerstand stuitte. Het zou in strijd zijn met artikel 3.5 van de statuten, waarin staat dat ieder lid het recht heeft om zich verkiesbaar te stellen voor een functie en die functie uit te voeren. De voorwaarde om eerst een tijdje in de werkgroep deel te nemen, zou een te grote barrière opwerpen. We hebben de voorwaarde om een tijd lang deel te nemen aan de werkgroep daarna afgezwakt naar ‘wenselijk’ in plaats van ‘verplicht’, (zie Bijlage 6 – Toelichting werkgroep integriteit op artikelen HHR plus reactie bestuur).

Dit zou in stemming gebracht worden op de ALV, maar doordat Michiel Koperdraat zich terug heeft willen trekken uit de vereniging vanwege het issue bij paragraaf 3 (geen hybride ALV), wat de emmer bij hem deed overlopen, heeft de werkgroep vlak voor de ALV besloten de werkgroep onafhankelijk te maken van Hart voor Vrijheid (zie bijlage 7: wijziging situatie rondom de werkgroep integriteit en de Commissie Integriteit). Achteraf was dit een foutieve emotionele beslissing die onmiddellijk na de ALV door de werkgroep werd teruggedraaid.

Hier bleef het niet bij. Op deze ALV vond namelijk wederom een integriteitsschending plaats, deze keer door de voorzitter Peter van den Neste. Vlak voor de stemming van drie kandidaten voor de Commissie Integriteit, waarvan twee uit de werkgroep, maakte Peter van den Neste gebruik van zijn spreekrecht als lid om de twee kandidaten (Serge Lutgens en Simcha de Haan) in diskrediet te brengen. Delen van mailcorrespondentie werden uit de context voorgelezen, waarbij Peter van den Neste de beide kandidaten bestempelde als leden die snel meegingen in aannames en op de man zouden spelen en daarom niet gekozen zouden moeten worden voor de Commissie Integriteit, aangezien deze leden onberispelijk zouden moeten zijn voor deze functie. De rest van het bestuur heeft op dat moment niet ingegrepen. Alleen Arno Eijgenraam (penningmeester) heeft zich achteraf gedistantieerd van de visie van Peter van den Neste. Later heeft Pasqual Verhagen mondeling toegegeven dat de actie van Peter van den Neste een bestuursbesluit was. Dit maakt het twijfelachtig en een onderzoekje waard of Peter van den Neste als normaal lid sprak (zoals hij zelf beweerde) of toch als voorzitter.

De Werkgroep Integriteit is van mening dat deze aanpak – de beïnvloeding van de ALV door het gehele bestuur als was het slechts de mening van een enkel lid – kan worden gezien als een schending van integer bestuur. De mening van voorzitter Peter van den Neste, was gebrekkig onderbouwd en er werden dingen uit hun context gehaald. Een van onze leden heeft als reactie op deze actie voorgesteld de stemming uit te stellen. Zodoende werd er wederom geen Commissie Integriteit gekozen.

5.      Kandidaat bestuurslid Monica van Koppenhagen

Monica van Kopenhagen heeft zich spontaan net voor de termijn aangemeld als kandidaat bestuurslid (Zie Bijlage 8 – Mail aanmelding bestuur). Het idee kwam van Simcha de Haan om wat meer vrouwelijke energie in het bestuur te krijgen en om een vertegenwoordiger in het bestuur te hebben van de grootste lokale afdeling (Amsterdam). Later bleek uit appberichten van Pasqual Verhagen dat het bestuur het idee had dat dit een vooropgezet plan van de Werkgroep Integriteit zou zijn geweest, mogelijk met het idee dat de Werkgroep Integriteit hierdoor meer invloed zou kunnen uitoefenen. Dit is pertinent onwaar. Ondanks dat Simcha de Haan een lid is van de Werkgroep Integriteit heeft de kandidaatstelling van Monica van Koppenhagen onafhankelijk van de Werkgroep Integriteit plaatsgevonden.

Tijdens de ALV wilde Peter van den Neste wederom een belastend mailtje voorlezen waaruit volgens zijn zeggen zou blijken dat Monica van Koppenhagen de mening zou hebben dat delen van het bestuur zouden moeten opstappen. Later bleek dit om een aanname van Peter van den Neste te gaan. Het betreffende mailtje betrof een correspondentie waarin een dergelijke stelling ingenomen werd, maar wat niet door Monica van Koppenhagen zelf was geschreven. Zij bleek hier slechts in meegenomen te zijn. Het feit dat ze daar niet afwijzend op reageerde, was voor Peter van den Neste bewijs dat ze dezelfde mening zou hebben (zie Bijlage 4 – Mailwisseling hybride ALV, pag. 4 en 5). Arno Eijgenraam heeft voorkomen dat Peter van den Neste ook deze mailwisseling ging voorlezen. Uiteindelijk is Monica van Koppenhagen wel door de ALV gekozen als nieuw bestuurslid.

6.      Poging tot onreglementair uitschrijven van Michiel Koperdraat

Door alle strubbelingen met het bestuur heeft Michiel Koperdraat bijna zijn lidmaatschap op willen zeggen vlak voor de ALV van 11 juni. Hij heeft dit in de zoomsessie van de Werkgroep Integriteit gezegd waar (toen nog werkgroep-lid) Pasqual Verhagen aanwezig was en Michiel heeft dit genoemd in mailwisselingen die niet aan het bestuur gericht waren (zie Bijlage 4 – Mailwisseling hybride ALV, pag. 4). Onduidelijk is hoe deze mailwisseling bij het bestuur terecht gekomen is. Pasqual Verhagen heeft dit opgevat als een wens tot uitschrijving en nam als eerste het initiatief om Michiel Koperdraat te gaan uitschrijven bij de administratie. De administratie heeft een terugkoppeling gegeven aan Michiel Koperdraat, waarna Michiel de betreffende uitschrijving heeft kunnen voorkomen. De administratie heeft hierop bevestigd dat de uitschrijving is teruggedraaid (zie Bijlage 9 – Mailwisseling administratie HVV). Helaas bleven zowel Peter van den Neste als Pasqual Verhagen hardgrondig volhouden dat Michiel Koperdraat geen lid meer zou zijn. Peter van den Neste deed een tweede poging om de administratie ertoe te bewegen Michiel volledig en totaal uit alle HvV-bestanden te wissen (zie Bijlage 11 – bestuurs-mail aan administratrice). Verder zou Michiel Koperdraat bij alle verenigingsactiviteiten worden geweigerd. Zo werd een artikel voor de nieuwsbrief geweigerd en mocht hij geen gebruik meer maken van de uitnodiging van het bestuur om te praten over het conflict waar dit hele document voor is opgesteld. Via een uitspraak van de beroepscommissie is de hardnekkige poging van bestuursleden tot onreglementaire uitschrijving inmiddels als onreglementair verijdeld. De uitspraak van de beroepscommissie wordt hier niet als bijlage bijgevoegd, aangezien dit de taak van de beroepscommissie zelf is.

De werkgroep is van mening dat dit een integriteitsschending van het bestuur betreft, aangezien hier oneigenlijke argumenten worden gebruikt om iemands lidmaatschap te beëindigen. Daarnaast maakt de uitspraak van de beroepscommissie duidelijk dat het hier eveneens om een statutaire schending gaat, aangezien duidelijk in artikel 3.7 staat dat een lid alleen kan worden uitgeschreven als deze zelf een schriftelijke opzegging doet bij de ledenadministratie. Het bestuur kan een lid om zwaarwegende gronden schorsen en vervolgens namens de vereniging uitschrijven, maar dit dient te allen tijden schriftelijk met opgaaf van reden te worden gemeld aan het betreffende lid. Het betreffende lid kan dan bezwaar maken bij de beroepscommissie (artikel 3.14).

Het bestuur beroept zich in een kennisgeving op de laatste zin van artikel 3.9 van de statuten: “Voorts kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.” Ook wordt door het bestuur gewezen op artikel 3.14 van de statuten, echter is er in de kennisgeving geen sprake van een opgaaf van redenen, anders dan dat Michiel zelf zijn lidmaatschap zou willen opzeggen. Dat laatste is dus niet het geval (zie Bijlage 10 – Mailwisseling over lidmaatschap Michiel met Bestuur). Ook is er voor deze poging van onreglementaire uitschrijving door het bestuur geen contact opgenomen met Michiel.

In de mailwisseling in bijlage 10 wordt overigens ook tussen neus en lippen gemeld dat de Werkgroep Integriteit door het bestuur opgeheven is. Hoewel dit volgens de statuten kan, is dit wederom een top-down besluit dat ons inziens zonder inachtneming met de kernwaarden is genomen.

7.      Censuur van nieuwsbriefcontent

Na de ALV is de Werkgroep Integriteit teruggekomen op het besluit om de werkgroep onafhankelijk te maken van Hart voor Vrijheid. Men zag namelijk in dat, als dit bestuur de statuur van de Werkgroep Integriteit niet erkent, dit bestuur hoogstwaarschijnlijk ook de statuur van een hieruit voortkomende Commissie niet zal erkennen als de ‘liefdevolle waakhond’ van de partij. De werkgroep heeft hierom haar doelstelling om de Commissie Integriteit vanuit een zichzelf scholende Werkgroep Integriteit te laten ontstaan losgelaten en haar taakstelling verruimd naar het bestuderen en stimuleren van individueel en collectief bewustzijn binnen onze partij, wat als vanzelf zal kunnen leiden tot meer integer spreken en handelen. Een onderzoek naar de neigingen, identificaties en verdedigingsmechanismen in de mens, die het (als het erop aankomt) vrijwel onmogelijk maken dat we als individu of als partij zuiver en integer denken, spreken en handelen. De bedoeling is om voor elke gegadigde binnen onze partij de kennis en tools te ontwikkelen om innerlijke mechanismen die kernwaarden belemmeren te kunnen herkennen – in het moment zelf – zodat ze niet tot conflicten en crisis gaan leiden. We hebben daarom vlak na de ALV besloten de naam te veranderen in “Werkgroep Bewustzijnsvorming”.

De werkgroep had gepland dit via de nieuwsbrief mee te delen (zie Bijlage 12 – Tekst voor de nieuwsbrief), maar dit werd de eerste keer (in de nieuwsbrief van 21 juni 2022) geweigerd met het excuus dat Michiel Koperdraat (die de tekst had ingestuurd) geen lid meer zou zijn. Ondanks dat Michiel van tevoren met Ilona Tinus (de redactrice) had gebeld om te verzekeren dat de teksten niet door een bestuurs-filter zouden gaan. Voor de nieuwsbrief van 28-6 2022 heeft Serge Lutgens ruim voor de deadline dezelfde tekst opnieuw ingestuurd, met een  zoomlink van Pasqual Verhagen voor de maandelijkse en dus reeds geplande zoom op dinsdagavond 5 juli. Hoewel Pasqual Verhagen het niet eens was met onze nieuwe doelstelling en min of meer te kennen gaf de werkgroep niet te erkennen, vond hij de maandelijkse zooms wel belangrijk en heeft hij verzekerd dat wij hiermee door konden gaan. Deze stond dan ook in een nieuwsbrief aangekondigd als de maandelijkse zoom die wél gedurende de zomer zou worden gecontinueerd.

Tot verbazing was wederom het stuk op 28-6-2022 niet geplaatst. Pasqual Verhagen heeft via de app wel aangegeven het niet eens te zijn met het betreffende stuk, aangezien in zijn ogen de werkgroep integriteit/bewustzijnsvorming niet meer zou bestaan, maar heeft nooit expliciet aangegeven het stuk niet te plaatsen. We kunnen dus stellen dat het stuk zonder echte terugkoppeling is gecensureerd.

In plaats van ons stuk voor de nieuwsbrief stond de mededeling dat de dinsdagavond-zooms vanwege het zomerreces tijdens de maanden juli en augustus geen doorgang zouden vinden. Pasqual Verhagen had eerder aangegeven deze maandelijkse zoom weer te hosten, maar vlak voor aanvang weigerde hij dit opeens, waardoor de werkgroep zonder landelijke host zat. Michiel Koperdraat had deze zoom ook aangekondigd in de Andere Krant, omdat deze ook toegankelijk is voor niet-leden. Peter van den Neste eiste hierop een rectificatie naar de Andere krant, aangezien in zijn opinie deze zoom niet plaats zou vinden. Michiel Koperdraat heeft later vernomen dat Peter van den Neste rechtstreeks contact heeft opgenomen met de Andere Krant en merkte dat dit contact geresulteerd heeft in een mogelijk wantrouwen van de hoofdredacteur ten aanzien van zijn persoon. (Michiel schreef eerder enkele stukken voor deze krant.)

8.      Monica van Koppenhagen werd gevraagd als bestuurslid op te stappen

Sinds de ALV van 11 juni 2022 is Monica van Koppenhagen lid van het bestuur en vaart tegelijkertijd op haar eigen innerlijk kompas. Ze heeft zich als bestuurslid verzet tegen de integriteitsschending die door de meerderheid van het bestuur is gepleegd om Michiel Koperdraat onreglementair uit te schrijven. Daarom heeft zij als onafhankelijk HVV lid contact opgenomen met de beroepscommissie. De werkgroep integriteit en Michiel Koperdraat zelf, hebben ook de beroepscommissie ingeschakeld, maar omdat Monica net iets eerder was, werd dit als officieel beroep aangetekend.

Het wantrouwen van de overige vier leden van het bestuur ten aanzien van Monica heeft inmiddels opnieuw tot een integriteitsschending geleid. Op de bestuursvergadering van woensdag 27 juli werd aan Monica van Koppenhagen gevraagd of ze uit zichzelf haar functie als bestuurslid vrijwillig zou willen opgeven. De reden zou zijn dat ze de beroepscommissie zou hebben ingeschakeld, zonder hierover in het bestuur voldoende transparant te zijn. Hoewel ze niet expliciet gezegd heeft de beroepscommissie in te schakelen, heeft Monica haar voorkeur voor die route op tafel gelegd tijdens meerdere bestuursvergaderingen. De overige leden waren ervan overtuigd dat zij correct hadden gehandeld en niet van plan de uitschrijving van het lid Michiel Koperdraat te herzien. Dat de beroepscommissie het bestuur in het ongelijk heeft gesteld, in zowel de volmacht-discussie als de onreglementaire uitschrijving van Michiel Koperdraat, heeft er niet toe geleid dat het bestuur op haar eigen gedrag reflecteert.

Als de meerderheid van een bestuur niet integer handelt, er geen discussie mogelijk is en het vermoeden bestaat dat deze leden van het bestuur ook in schending met de door henzelf opgestelde statuten handelen, dan is de enige en juiste weg het ‘derde punt’ (neutraal en oppositie-overstijgende instantie) te zoeken dat daarvoor is ingesteld, namelijk de beroepscommissie. Monica van Koppenhagen heeft in dit opzicht als enige van het bestuur juist en in lijn met de kernwaarden van de vereniging gehandeld. De aantijgingen van de rest van het bestuur dat Monica niet transparant zou hebben gehandeld met haar actie is hierbij duidelijk een vorm van ‘gaslighting’ (‘het verdraaien van de werkelijkheid, een vorm van manipulatie om iets van een ander gedaan te krijgen of twijfel te zaaien’).

9.      De onreglementaire bestuurs-schorsing van Monica van Koppenhagen

Onreglementaire bestuurs-schorsing van het nieuwste bestuurslid Monica van Koppenhagen. Op 3 augustus 2022 werd Monica van Koppenhagen unaniem door de rest van het bestuur geschorst als bestuurslid. Schorsing is net als ontslag, volgens de statuten artikel 9, lid 14, alleen voorbehouden aan de ALV. Ook het burgerlijk wetboek boek 2, artikel 37, lid 6 geeft dit aan.

De reden was dezelfde als in hoofdstuk 8 werd beschreven. Het inschakelen van de beroepscommissie, zonder hierover in het bestuur voldoende transparant te zijn. Hoewel deze integriteitsschending dezelfde is als in hoofdstuk 8, dienen we hier dus zeer waarschijnlijk ook te spreken van een statutaire schending. Dit ligt op dit moment ter onderzoek bij de beroepscommissie.

Monica heeft recentelijk ook een brief ontvangen over bovenstaande schorsing met het plan om een ontslag voor te leggen aan de ALV. Op de in deze brief verwoorde onderbouwing vanuit het bestuur om Monica op non-actief te zetten, is heel wat af te dingen (zie Bijlage 13 – Monica-van-K-onderbouwing-non-actief-20220805.pdf). Er staan diverse discutabele aannames in het stuk, waaronder de beschuldiging dat Monica bewust “informatie gelekt” zou hebben aan Michiel Koperdraat. Dit is feitelijk onjuist. Waarheidsvinding in een tijdperk van desinformatie is één van de pilaren waarop Hart Voor Vrijheid steunt. Juist van het bestuur van deze vereniging zou men mogen verwachten dat, nadat de beroepscommissie hen tweemaal op de vingers tikte, zij extra zorgvuldigheid zouden betrachten in haar werkwijze en formuleringen om een medebestuurder te schorsen.

Deze bestuurs-schorsing dienen we daarom te classificeren als onbehoorlijk bestuur. Je zou kunnen pleiten dat niet alleen Monica zelf, maar ook de leden van de vereniging die met meerderheid van stemmen via de ALV Monica van Koppenhagen in het bestuur hebben gestemd, zonder enig respect worden bejegend door deze vier bestuurders. Daarnaast is het een klap in het gezicht van de democratische principes die deze partij voor ogen heeft.

Conclusie

Als conclusie kunnen we stellen dat er nogal wat integriteitsschendingen door het bestuur hebben plaatsgevonden. Deze zijn begonnen tijdens de eerste ALV in oktober 2021 met het uitspreken van onjuiste informatie door Arno Eijgenraam, zijn verder geëscaleerd tijdens een zoom tussen het bestuur en de werkgroep en is op een dieptepunt gekomen vanaf de laatste ALV, met Peter van den Neste’s framing van twee kandidaten voor de Commissie Integriteit, het onreglementair (willen) uitschrijven van Michiel Koperdraat, het censureren van teksten voor de nieuwsbrief en het diskwalificeren en onreglementair schorsen als lid van het bestuur van het nieuwe bestuurslid Monica van Koppenhagen.

Wij verwachten niet dat een bestuur onberispelijk is, maar wanneer het merendeel van het bestuur geen zelfreflectief en empathisch vermogen blijkt te hebben en niet gecorrigeerd wil worden n.a.v. kritische opmerkingen van een werkgroep die nu juist hiervoor is ingesteld, of door een andersdenkend bestuurslid, of door willekeurig welk lid dan ook, dan hebben we een zorgelijke situatie in onze partij met doelstellingen en kernwaarden zoals we die bij aanvang hebben opgesteld.

Hart voor Vrijheid is een bottom-up politieke beweging waarbij alle ruimte moet worden gegeven aan alle leden die de partij met goede intenties proberen vorm te geven. Daar hoort een zelfreflectief en faciliterend bestuur bij dat, wanneer beslissingen genomen worden, werkelijk luistert en communiceert met de leden. Politieke spelletjes, ‘spreadsheet fundamentalisme’, top-down besluiten en ‘gaslighting’ zijn uit den boze en ondermijnen het bestaansrecht van Hart voor Vrijheid. Met bovenstaande geschiedenis vrezen wij dat onze partij geen goede basis creëert om mee te gaan doen met komende verkiezingen.

Tot slot is het niet onze intentie om bestuursleden via de klassieke weg – via statuten met een motie van wantrouwen – naar huis te sturen. We zien liever dat bestuursleden tot inkeer komen en terugkomen op hun innerlijke houding, verkeerde aanpak en besluiten. We zouden vanaf nu een ‘lerend bestuur’ willen zien. Daar hoort ook bij dat het bestuur de afzettingsprocedure van Monica van Koppenhagen die op de komende ALV gepland staat per direct afblaast en haar functie in ere herstelt.

Is dit niet mogelijk, dan vragen wij aan Peter van den Neste, Pasqual Verhagen, Arno Eijgenraam en Rick Artz, die actief betrokken zijn geweest bij ten minste twee statutaire en/of wettelijke schendingen (onreglementair uitschrijven van Michiel Koperdraat en het weigeren van het gebruik van volmachten op de afgelopen ALV), om zich vrijwillig terug te trekken uit het bestuur en plaats te maken voor andere leden die onze HvV-kernwaarden serieuzer nemen.

Mocht de openbaring van deze feiten op de komende ALV ter plekke leiden tot een gedwongen bestuurs-schorsing en ontslag via een motie van wantrouwen aan het adres van één of meerdere van bovenstaande heren (Peter van den Neste, Pasqual Verhagen, Arno Eijgenraam en Rick Artz), dan hopen we dat de ondertekenaars die niet van plan zijn te komen op deze ALV een volmacht willen afgeven om deze eventuele motie van wantrouwen te ondersteunen. Een precieze procedure volgt binnenkort.

Ondertekenen kan door deze mail te beantwoorden of een mail te sturen naar info@hvvamsterdam.nl. Als je wil kan je daarbij je functie binnen Hart voor Vrijheid noemen.

Over de genoemde bijlagen: die zijn voor ieder HvV-lid opvraagbaar via info@hvvamsterdam.nl

terug naar De Andere Nieuwsbrief


© Hart voor vrijheid Amsterdam.